Betalingsforsikring for salgspantlån.

SpareBank1 Finans Nord-Norge AS (forsikringstaker) har inngått en kollektiv forsikringsavtale med forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC. Dette er et sammendrag av forsikringen og som kunder med salgspantlån kan kjøpe.

Informasjon før kjøp av 1.1.2019

1 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen kan omfatte personer som har inngått avtale om salgspantlån med Forsikringstaker. Medlånetaker kan omfattes av dødsfallsdekning når hovedlånetaker har kjøpt betalingsforsikring for bilfinansiering og forbrukslån. Hovedlånetaker og medlånetaker kan kjøpe forsikringen, forutsatt at;
a) du er over 18 år men under 65 år, og på Forsikringens Startdato har fast bosted i Norge og er medlem av norsk folketrygd
b) du har lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kjøpe forsikringen, og bekrefter at du:
• er fast ansatt/lærling, i minimum 50 % stilling i minimum 6 måneder sammenhengende eller selvstendig næringsdrivende, som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning,
• ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder, og er ikke kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller diagnose for kritisk sykdom, og
• ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller permittering, eller burde ha grunn til å regne med forestående utfrivillig tap av arbeid.
Hvis du ikke kan bekrefte at du oppfyller vilkårene for medlemskap som angitt over, er du ikke omfattet/dekket av forsikringen. Kunder som er tilmeldt forsikringen får status som forsikret.


2 Hva forsikringen omfatter

• Dødfall – Hvis du dør i forsikringstiden erstatter forsikringsselskapet utestående balanse på din låneavtale på dødsdatoen, untatt misligholdte avdrag og renter. Hvis du har en leasingavtale, dekkes de gjenstående leieterminer på leasingavtalen hvis det er gjort avtale med pårørende om fortsatt bruk av kjøretøyet under den gjenværende avtaleperiode. Hvis det ikke gjøres slik avtale med pårørende, dekkes leieterminer for 6 måneder
• Sykmeldt – Hvis du blir minimum 50 % sykmeldt som følge av en sykdom eller ulykke i forsikringstiden
• Ufrivillig tap av arbeid – hvis du blir helt og ufrivillig arbeidsledig eller permittert i forsikringstiden. Denne dekning gjelder kun personer som er fast ansatt i minimum 50 % stilling. Gjelder ikke selvstendig næringsdrivende.
• Sykehusinnleggelse - hvis du blir innlagt på sykehus i forsikringstiden. Denne dekningen gjelder kun selvstendig næringsdrivende
• Kritisk sykdom – Hvis du får en av de diagnoser som er definert som kritisk sykdom i forsikringsvilkåret– dekkes utestående saldo på hendelsesdato. Ved leasing dekkes de gjenværende terminbeløp maksimert til kr 15 000 per måned.


3 Egenandelsperiode og karensperiode


Forsikringen dekker ikke sykemelding, sykehusinnleggelse eller kritisk sykdom som inntreffer eller viser symptomer innen 30 dager etter forsikringens startdato. Dekningen ved arbeidsledighet gjelder kun arbeidsledighet eller permittering som inntreffer eller varsles tidligst 90 dager etter forsikringens startdato Dekningen ved arbeidsledighet gjelder kun arbeidsledighet eller permittering som inntreffer eller varsles tidligst 90 dager etter forsikringens startdato.
Det skjer ingen utbetaling de første 30 dagene (egenandelsperiode) med sykmelding eller arbeidsledighet. Retten til utbetaling ved sykehusinnleggelse inntrer etter at du har vært innlagt på sykehus i mer enn 3 dager.


4 Utbetaling av ytelser under forsikringen

Enhver utbetaling under forsikringsdekningene blir utbetalt fra forsikringselskapet til SpareBank1 Finans Nord-Norge for kreditering av ditt lån/leasing . Du har ikke krav på erstatning under flere dekningsalternativer samtidig. Månedlige ytelser beregnes per dag som 1/30 del av ditt månedlige terminbeløp.
Ved sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet og sykehusinnleggelse utbetaler forsikringen ytelser tilsvarende det månedlige terminbeløp maksimert til kr 15 000 per måned i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle, og totalt 36 måneder i forsikringstiden. For sykmelding fra 50-100% graderes erstatningen i henhold til sykemeldingsgraden. Maksimal ytelse ved tap av liv og kritisk sykdom, er begrenset til kr 750 000 for salgsapntlån. Ved leasing gjelder egne regler, se punkt 2.


5 Begrensninger

Det utbetales ingen ytelser ved sykmeldt og sykehusinnleggelse som skyldes:
• Alle kirurgiske inngrep (f.eks. kosmetisk kirurgi) som ikke er medisinsk nødvendige for å bevare eller opprettholde Forsikredes livskvalitet, og som utføres kun etter forespørsel fra Forsikrede
• Selvpåførte skader
• Profesjonell idrettsutøvelse
Det utbetales ingen ytelser ved Arbeidsledighet dersom:
• det forekommer regelmessig eller sesongpreget arbeids-ledighet innenfor ditt yrke, eller
• arbeidsledigheten skyldes avskjed eller oppsigelse som følge av ditt eget forhold, eller
• arbeidsledigheten skyldes at du har deltatt i en streik eller lockout eller en ulovlig handling, eller
• Oppsigelse er kommet frem til deg, eller varsel om permittering eller personlig eller betinget varsel om permitering er gitt deg innen 90 dager etter Forsikringens Startdato.


5.1 Generelle unntak


Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes:
• skaden er et resultat av forsikredes kriminelle eller ulovlige handlinger, eller
• enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikamisbruk

5.2 Spesielle begrensninger


Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelse for Arbeidsledighet , hvor arbeidsgiver før tegning, har avholdt drøftingsmøter om masseoppsigelser eller permitteringer i henhold til Arbeidsmiljøloven § 15-2, eller har sendt melding om masseoppsigelser/permitteringer til Arbeids- og Velferdsetaten i henhold Arbeidsmarkedsloven § 8, og hvor Forsikredes arbeidsledighet har sammenheng med disse møtene eller disse meldingene.


5.3 Særbestemmelse for lærling

Forsikring for arbeidsledighet gir ikke rett til erstatning dersom lærlingen ikke blir fast ansatt umiddelbart etter lærlingtidens utløp. Blir lærlingen senere fast ansatt innen ett år etter læringstidens utløp, gjelder dekningen for arbeidsledighet uten ytterligere karenstid.


6 Kundebehandling

Hvis du har spørsmål i tilknytning til skadebehandlingen, kan du ta dette opp med Forsikringsselskapet ved Crawford & Company, PB. 133, 1300 Sandvika. Tlf. 67 55 25 00. E-post: company@crawco.no.
I henhold til FAL § 20-1 kan du bringe eventuell tvist inn for Finansklage-nemnda. Kontoret er uavhengig. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo. Tlf. 23 13 19 60.

7 Generell informasjon

7.1 Angrerett


Du har rett til å angre denne avtale etter lov om angrerett av 21. desember 2000 nr 205. Angreretten innebærer at du innen 30 dager fra tegningen av forsikringen umiddelbart kan si opp forsikringen ved skriftlig melding til selger. Eventuell innbetalt premie vil da bli tilbakebetalt.


7.2 Forsikringsgiver og formalia

Forsikringsgiver er AmTrust International Underwriters DAC., 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland. Reg.nr. 169384. AmTrust International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland. AmTrust Insurance Services Norway AS til rettelegger og administrerer forsikringer på vegne av forsikringsgiver. AmTrust Insurance Services Norway AS, org. nr. 917 375 011, er oppført i Finanstilsynets konsesjonsregister for forsikrings-agentforetak. SpareBank1 Finans Nord-Norge opptrer som aksessorisk agent (underagent) for AmTrust Insurance Services Norway AS og yter ikke rådgivning basert på objektiv analyse. SpareBank1 Finans Østlandet har ikke en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av stemmeretten eller kapitalen i forsikrings-agentforetaket, er registrert i forsikringsagentforetakets underagentregister og beregner en forholdsmessig andel av premien fra forsikringsgiveren for formidling, gjennomføring og forvaltning av avtalen. Denne andel er 58,05% for salgspantlån.


7.3 Fullstendige vilkår for forsikringen


Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et sammendrag av vilkår. For en fullstendig beskrivelse av forsikringens dekningsomfang henvises til de fullstendige vilkårene. Du kan få disse ved å kontakte SpareBank1 Finans Nord-Norge på telefon (915) 02248, eller via (bil@snnfinans.no)

8 Premiebetaling


Forsikringspremien beregnes som 7,70 % av ditt månedlige terminbeløp for salgspantlån. Premien vil fremgå av din terminfaktura.


9 Når forsikringen gjelder


Forsikringen gjelder fra datoen forsikringstaker har registrert forsikringen din, og fornyes årlig. Hovedforfallsdato er 1. januar. Du kan når som helst si opp forsikringen med 30 dagers skriftlig varsel.

10 Innledning


Forsikringsvilkårene inneholder nærmere opplysninger om forsikringsytelsene som Forsikrede er berettiget til under forsikringen, dersom Forsikrede dør, blir sykmeldt, arbeidsledig/permittert, får diagnose kritisk sykdom eller blir innlagt på sykehus. Forsikringsvilkårene beskriver også unntak og begrensninger i Forsikringsselskapets ansvar.